Skip to Content

Условия за оценяване

С изпращането на каквото и да е съдържание до "Хенкел България" ЕООД, София 1766, Бизнес парк София, сграда 2, етаж 4 (наричан по-долу "Хенкел"), участникът се съгласява и гарантира, че:

 • Той/тя е единственият автор и собственик на правата на интелектуална собственост върху съдържанието.
 • Всички необходими права на интелектуална собственост са предоставени на Хенкел и той/тя се отказва от всякакви такива права (ако това е възможно по закон).
 • Цялото съдържание, което той/тя публикува, е точно.
 • Той/тя е навършил/а поне 18 години.

Освен това той/тя се съгласява, че не може да изпраща никакво съдържание:

 • За което знае, че е невярно, неточно или подвеждащо.
 • Което нарушава авторските права, патентите, търговските марки, търговските тайни или други права на собственост или правата на публичност или неприкосновеност на личния живот на трети лица.
 • Което нарушава закон, устав, наредба или разпоредба (включително, но не само, тези, които уреждат защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, борбата с дискриминацията или фалшивата реклама).
 • Което е или може основателно да се счита за клеветническо, обидно, омразно, расово или религиозно предубедено или обидно, незаконно заплашващо или незаконно тормозещо което и да е физическо лице, партньорство или корпорация.
 • За което е получил компенсация или възнаграждение.
 • Това включва всякаква информация, която препраща към други уебсайтове, адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера.
 • • Която съдържа каквито и да било компютърни вируси, червеи или други потенциално вредни компютърни програми или файлове.

С предоставянето на съдържание и съгласяването с тези условия за класиране участникът прехвърля на Henkel безвъзмездно неизключителното право, неограничено по площ и време, да използва предоставеното от участника съдържание в интернет на уебсайтове, канали на социалните медии и публикации на Henkel. Предоставените права включват, наред с другото, правото да се използва съдържанието за всякаква реклама на козметични продукти на Henkel и по-специално да се предоставя на трети страни за тази цел, особено на търговци на дребно и онлайн магазини. Съдържанието може също така да се редактира, например да се съкращава, за всякакви цели, стига да не се изкривява съдържанието. Хенкел и третите страни не са задължени да посочват съответния автор на съдържанието. Хенкел може също така да прехвърли или лицензира тези права върху съдържанието на свои свързани дружества.

С изпращането на съдържанието участникът също така потвърждава, че притежава правата върху съдържанието в неговата цялост и по-специално, че има право да изпрати съдържанието като част от продуктовия тест и да прехвърли на Henkel изброените по-горе права.

 Ако трети страни предявят претенции към Хенкел поради качването и/или използването на съдържанието (по-специално поради нарушаване на правото на личен живот, авторските права, правата върху търговските марки или допълнителните авторски права), участникът се задължава да компенсира Хенкел за всички вреди, понесени от Хенкел в резултат на това.

Участникът също така се съгласява, че доброволно посоченият от него/нея прякор и място на пребиваване могат да бъдат публикувани заедно с каченото съдържание. След като участникът е качил съдържание, то може да бъде публикувано със закъснение след преглед. Henkel си запазва правото да не публикува и да изтрие вече публикувано съдържание, което не отговаря на настоящите условия за оценяване или на принципите за модериране .

Приложимо право; клауза за делимост; изключване на правна защита; право на изменение

Настоящите Условия за рейтинг и цялото правно отношение между участниците и Хенкел се уреждат изключително от законите на България. Ако отделни разпоредби на Условията за рейтинг са или станат невалидни, това не засяга валидността на останалите разпоредби. Всички непълни или невалидни разпоредби се допълват или заменят по такъв начин, че да се намери друга подходяща разпоредба, която се доближава максимално до смисъла и целта на невалидната или непълна разпоредба в икономическо отношение.