Skip to Content

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този уебсайт е разработен от Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Дюселдорф, Германия. Информацията, достъпна на този сайт за Henkel AG & Co KGaA (за кратко наричан "Хенкел"), дъщерни дружества на Хенкел и трети лица, е внимателно събирана. Въпреки това, не можем да гарантираме достоверността и изчерпателността на информацията. Хенкел не поема отговорност за грешки в съдържанието на уебсайта. Изявленията, съдържащи се в този уебсайт, са правени съобразно нашето знание и убеждение. Въпреки това, резултатите, действително достигнати от Хенкел, могат да се различават съществено от тези изявления, тъй като зависят от цяла група фактори от конкурентно и макроикономическо естество, които понякога са извън контрола на Хенкел. Без оглед на каквито и да е правни задължения за промяна на бъдещи изявления, Хенкел не поема отговорност за постоянно актуализиране на изявленията, съдържащи се в този уебсайт.

Чрез влизане в този уебсайт, Вие приемате без възражения описаните Общи условия на уебсайта, който може да разгледате и разпечатате в .pdf файл.

ТОЗИ УЕБСАЙТ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В НЕГО, НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИЛИ ОДОБРЕНА ЗА ПОЛЗВАНЕ В ГРАНИЦИТЕ НА САЩ ИЛИ ОТ ГРАЖДАНИ ИЛИ ЖИТЕЛИ НА САЩ. ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА ЛЮБЕЗНО СЕ МОЛЯТ ДА СЕ СВЪРЖАТ С ТЕХНИЯ МЕСТЕН УЕБСАЙТ НА ХЕНКЕЛ ИЛИ С УЕБ-САЙТОВЕТЕ НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ХЕНКЕЛ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ.

Общу условия за използване на Уебсайт

1. ЗАЩИТА НА АВТОРСКО ПРАВО.

Страниците на нашия сайт са защитени с авторско право. По-специално, всички репродукции, адаптации, преводи, съхранение и преработване в други медии, включително съхранение или прехвърляне в друга медия посредством електронни средства, се ползват от защитата на авторското право. Каквото и да е използване в цялост или части от това изисква предварителното писмено съгласие на Хенкел. Както съдържанието, така и структура на уебсайта се защитават от авторско право. Всяко възпроизвеждане на информация или данни и по-специално, употребата на текстовете или частите от тях или на снимков материал (с изключение на прес-фотографиите на Хенкел), изисква предварителното писмено съгласие на Хенкел. Правата по разпространяването и репродукцията са запазени от Хенкел. Правата остават също така в сила при автоматично или ръчно прибавяне на изображения към архива.

Пресизображенията на пресата на Хенкел могат да се използват само за редакционни цели. Изданията на Хенкел, които са възпроизведени и / или електронно модифицирани за редакционни цели, трябва да съдържат известието за авторски права "© [Година] Henkel AG & Co. KGaA. Всички права запазени." Повторно отпечатване е безплатно, но изискваме копие за файловете.

2. ТЪРГОВСКИ МАРКИ.

Овалното лого на Хенкел, Овалното лого "A Brand like a Friend" и всички наименования на продукти и/или продуктови промоции на тези страници да регистрирани запазени марки на Хенкел, неговите дъщерни дружества, свързани лица, лицензианти или партньори по съвместен бизнес. Каквато да е неоторизирана употреба или злоупотреба на тези запазени марки са изрично забранени и съставляват нарушаване на закона за търговските марки, авторското право, други права на интелектуална собственост или закона за защита на конкуренцията и други права на Henkel AG & Co. KGaA и/или Хенкел България ЕООД. 

3. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВА ОТ СТРАНА НА ТРЕТИ ЛИЦА - ПРИТЕЖАТЕЛИ НА УЕБСАЙТОВЕ.

а. Страниците на този уебсайт съдържат линкове (хиперлинкове) към други уебсайтове, които се оперират от трети страни и чието съдържание не е известно на Хенкел. Хенкел единствено улеснява достъпа до тези уебсайтове и не поема отговорност за тяхното съдържание. Нашите връзки към уебсайтове на трети лица имат за цел да улеснят навигацията. Изявления, изложени на тези страници, не са направени от нас. Ние ясно се разграничаваме от каквото и да съдържание на страници на трети лица, свързани със страниците на нашия уебсайт. По-специално, ние не поемаме отговорност за каквото и да е нарушение на законови разпоредби или нарушения на трети страни при или по повод използването на тези страници.
b. Собствениците на уебстраници, чиито линкове са предоставени чрез уебсайта на Хенкел, са единствено отговорни за съдържанието на тези страници, както и за продажбата на продукти, оферирани в тях и за транспортиране на същите.
c. Хенкел не поема отговорност за извършени нарушения на авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост или лични права, на страница, която е достигната, посредством линк.
d. В случай на нареждане или друга декларация с правно значение във връзка с транзакция, се изготвя договор между потребителя и собственика на съответния уебсайт или от предлагащата страна или лицето, представено на уебстраницата, но при никакви обстоятелства между Хенкел и потребителя. Моля, запознайте се с общите търговски условия на доставчика на съответния уебсайт.

4. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Всяка отговорност на Хенкел за каквито и да е вреди, възникнали чрез използването на този уебсайт, независимо от юридическата първопричина, включително закононарушение, даващо право на иск, не са причинени с умисъл или поради небрежност. До степента, до която съществува задължителна отговорност на Хенкел като резултат от нарушение на договорни задължения, общата стойност на която и да е претенция за щети е ограничена до предвидимите такива. Това няма да повлияе на отговорността на Хенкел по смисъла на приложим закон за задължения относно вреди, произтичащи от продукти или под дадени гаранции. Споменатите ограничения на отговорността също така не важат в случай на заплаха, телесна повреда или увреждане здравето на човек.

Хенкел полага големи усилия за предпазване на своите уебсайтовете без вируси. Въпреки това, не можем да гарантираме каквото и да е отсъствие на такива. Поради тази причина, препоръчваме да се има предвид осигуряване на адекватна защита срещу вируси (т.е. използване на антивирусен скенер) преди изтеглянето на документи и данни.

Хенкел не гарантира безгрешност или липса на грешки в услугите, предлагани от уебсайта на Хенкел, нито тяхното наличие.

5. ПРОГНОЗИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАМЕРЕНИЕ

Всякакви изявления в този сайт са направени според нашите достоверни знания и убеждения. Въпреки това, резултатите, постигнати реално от Хенкел, могат да се разминават до голяма степен с тези изявления, тъй като са под влияние на цяла група фактори от конкурентно и макроикономическо естество, които в определени случаи са извън контрола на Хенкел. Без оглед на гореизложеното към каквито и да е легални задължения за изменение на подобни изявления, Хенкел не гарантира непрекъснато актуализиране на всички изявления, които се съдържат в този уебсайт.

6. ПРОДУКТИ НА ХЕНКЕЛ

Продуктите, които са показани на този уебсайт, са мостри на продуктите, налични от компаниите на Хенкел в световен мащаб. Хенкел не гарантира наличието на показания продукт във вашата страна. За списък на всичките продукти на Хенкел, налични в съответната държава, моля посетете началната страница за вашата страна; директният достъп е осигурен на началната страница под заглавието "Henkel Worldwide".

7. ДРУГИ

Тези Общи условия се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България, а българските съдилища нямат изключителна юрисдикция за каквито и да било спорове, произтичащи от настоящите Общи условия или използването на този уебсайт.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде или ще стане невалидна, това не засяга валидността на останалите разпоредби. Никакво отказ от който и да е от настоящите Общи условия не е валиден, освен ако не е писмено предоставено от нас.